Årsredovisning


 


 

ÅRSREDOVISNING

1/1 2013 – 31/12 2013 

BRF RTB I MALMÖ

KALLELSE

Medlemmarna i Bostadsrattsforening RTB kallas harmed till ordinarie foreningsstiimma

Torsdagen den 8 maj 2014.

Klockan 18.00

Lokal: Bilklubben, Vougtsvag 5

Arsredovisningen  kommer  att distribueras  separat i god  tid  innan stämman.

Har ni nagra fragor ni onska svar pa under stamman sa stall dessa till Sebastian Gustafson pa Svensk Bostadsrattsbildning, sebastian@svenskboratt. se eller 040-611 99 60

DAGORDNING 

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning over närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jamte ordföranden justera protokollet samt val av röstraknare
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens  årsredovisning  samt  genomgång  av  nuläget
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande  av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i anledning av foreningens resultat enligt den fastställda
 11. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och eventuell suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga anmälda ärenden
 17. Övriga inkomna frågor
 18. Avslutning

 

ÅRSREDOVISNING

BRF Rosengårds Trivsamma Bostäder

Styrelsen far harmed avge redovisning for fdreningens verksamhet under rakenskapsaret 2013-01-01   -2013-12-31

FORVALTNINGSBERATTELSE 

FOREGENS VERKSAMHET

Foreningens verksamhet omfattar forvaltningen av fastigheten/tomtratten: Malmo Taxeringsrevisorn 4 Fastighetens adresser ar: Thomsons vag 36 samt Vougts vag 1-13.

Fastigheterna innehaller: 100 st lagenheter 3 st lokaler

I fastigheten finns: 1 st bostadshus 6 st trapphus

P-platser som hyrs ut uppgar till 47 st.

Foreningens byggnad/er fardigstalldes ar 1971 Total lagenhetsyta 8241 kvm

Total lokalyta 288 kvm. Lagenheternas medelyta 82,5 kvm.

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie foreningsstamma halls den 7 augusti 2013 i HSBs lokaler i Turning Torso. Narvarande var 8 rostberattigade medlemmar.

STYRELSEN  UNDER VERKSAMHETSÅRET

 Ordforande Mohammed Kazaz

Sekreterare Hanna Okur

Ledamot Gyrd Bruus

Ledamot Daniel Strands

Ledamot Ahmed Jaro

Suppleant Synaj Sabedinovski

Styrelsen har under aret hall it 5 sammanträden.

FIRMATECKNARE, TVA I FORENING REVISORER

Ernst & Young AB

VALBEREDNING

Ingen

VICEVARD

Ingen

MEDLEMSANTALET    – LAGENHETSOVERLATELSER

Yid arets slut var medlemsantalet 107 st.

Anledningen till att medlemsantalet overstiger antalet bostadsratter i fdreningen ar att mer an en medlem kan bo i samma lagenhet. Dock skall noteras att vid stamman har en bostadsratt en rost oavsett antalet innehavare.

Antalet lagenhetsoverlatelser har under aret varit 6 st, samt O st upplåtelser.

VASENTLIGA HANDELSER UNDER ÅRET

 Ombyggnad och underhållsplan

 Fastigheten har under 2013 dragits med en del problem med varme, venti lation, reperationer av tvattmaskiner, stopp i avlopp och en hel de! vattenlackor. Detta ar bidragande faktorer till avgiftshojningen.

Styrelsen har under 2013, tillsammans med HSB, arbetat med att fa ordning pa ventilationssystem och värmesystem.

 

Arets  Iopande underhall 

Lopande underha.11 har utforts i normal omfattning. Styrelsen har anlitat HSB for att ta fram en ny underhallsplan.

Aktiviteter

Inga aktiviteter under aret

Arsavgifter

Avgiftema hojdes med 7% from 1 jan uari 2013

Avsagelser lagenheter

2 hyresratter har sagts upp under 2013, lagenhetema Jigger ute for forsaljning.

ARLIG STADGEENLIG BESIKTNING

Ingen besiktning har utfdrts

FORVANTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ombyggnad och underhallsplan 

Styrelsen kommer att arbeta utifran den nu framtagna underhallsplanen. I forsta hand kommer atgarder att vidtas for att fa ordning pa varme och ventilation. Dessa ska vara klara innan nasta   ”varme säsong” börjar. Vidare kommer styrelsen arbeta med att fa sop/avfallshantering att fungera annu battre, har har dock redan en forbattring mot fdregaende ar noterats.

Genomgång av tvattstugoma och dess utrustning kommer att goras under 2014. Idag gar stora kostnader hit i form av reparationer efter bade slitage och skadegorelse ..

Ekonomi

Da foreningens ekonomi ar anstrangd kommer styrelsen aven fortsattningsvis ga igenom avtal och utgifter . Forhoppningsvis kommer exempelvis varmekostnaden att sjunka betydligt da det nya varmesystemet ar pa plats.

En anledning till foreningens anstrangda ekonomi ar de rantekostnader som foreningen har haft under de senaste aren. Vidare har foreningen ett antal hyreslagenheter kvar. Dessa kommer att saljas efterhand som hyresavtalen sags upp. Insatserna som kommer in ska, enligt kreditavtalet, anvandas for att amortera Ian hos SBAB.

Styrelsen har dam senaste 2 aren halverat det egna arvodet och av det senast beslutade arvodet har endast halften tagits ut.

Under slutet av 2013 kopplades SBAB in och pa deras inradan ingick styrelsen ett samarbete med Svensk Bostadsrattsbildning (SBR). SBR har bland annat gatt igenom styrelsens arbete och foreningens ekonomi.

Arsavgifter

Avgiftema hojdes 2014 med 10 procent.

Därefter ar det styrelsens ambition att inte utfora nagra fler avgiftshojni ngar dam narmaste aren.

Hyresratter

Förhandling med Hyresgastforeningen gallande hyresjusteri ngar gors av HSB. Efterhand som hyresavtalen loper ut kommer dessa lagenheter att omvandlas till bostadsratter.

Handelser  av vikt efter rakenskapsarets  utgang

Styrelsen har under borjan av 2014 lagt om foreningens finansiering. I denna omlaggning ingar att SBAB nu ar ensam finansiar, att foreningen lost och lagt om sina tidigare Ian och darmed m inskat sina rantekostnader samt att fdreningen beviljats en kredit om 2.5 miljoner kronor for att bland annat skaffa en egen fjarrvarmeanslutning. I samband med detta har foreningen debiterats en ranteskillnadsersattning om 3.35 miljoner vilken kommer att belasta resultatet 2014. Efter att finansieringen lagts om beraknas rantekostnaden m inska med cirka 800 000 kronor arligen under de tva forsta aren. Darefter ar kostanden alternativt besparingen beroende pa framtida ränteutveckling.

EKONOMISK STALLNING OCH RESULTAT

Resultatet av foreningens verksamhet under aret och den ekonom iska stallningen vid arets utgang framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning.

Forslag till resultat disposition
Ti ll stammans forfogande star foljande belopp i kronor:
Balanserat resultat/ Ansamlat forlust fore reservering -6 214 139
Arets resultat -1 01 1 132
Reservering till fond av yttre underhall – 497 000
Iansprakstagande av fond for yttre underhall 843 165
Summa till   stammans forfogande -7 008 543
Styrelsen foreslar   foljande disposition
Dispositionsfond/Balanseras   i   ny rakning -7 008 543

STYRELSENS  SLUTORD

 Styrelsen vill tacka for fortroendet att leda var forening under 2013.

Foreningen ar i stort behov av fler medlemmar som engagerar sig. Att sitta i styrelsen innebar att du far en battre inblick i vad som hander och vad som kommer att handa. Inte minst far du en mojlighet att vara med och påverka.

Kanske ar du ratt person att sitta med i styrelsen och forbattra alias vart boende? Kanske har du vardefull kunskap om praktiska saker eller om ekonomi Alla har ideer, dela med dig av dina, de kan vara varda mer an du tror.

Vanl iga halsningar, Styrelsen

 • Brf RTB

Resultatrakning 

Org Nr: 769607-5709

2013-01-01          2012-01-01

2013-12-31          2012-12-31 

Nettoomsattning Fastighetskostnader Not 1 7 272 203 6 708 041
Drift Not 2 -2 719 313 -2 702 591
Lopande underhall Not 3 -645 019 -519 123
Periodiskt underhall Not 4 -1 059 894 -641 651
Fastighetsskatt/avgift -128 790 -146 540
Tomtrattsavgald Not 5 -214 726 -214 726
Avskrivningar Not 6          -531 452          -525 000
Summa fastighetskostnader -5 299 193 -4 749 631
Bruttoresultat 1 973 010 1 958 410
Poster av engangskaraktar 0 -125 700
Rorelseresultat 1 973 010 1 832 710
Finansiella poster
Ranteintakter och   liknande resultatposter 2 036 8 067
Rantekostnader och liknande resultatposter       -2 986 178       -2 997 461
Summa finansiella poster -2 984 142 -2 989 394
Arets resultat -1 011 132 -1 156 684

 

Brf RTBBalansrakning 2013-12-31 2012-12-31
Tillgangar
Anlaggningstillgangar
Materiel/a   anlaggningstil/glmgar
Byggnader och Mark Not 7 100 457 198 100 988 650
100 457 198 100 988 650
Summa anlaggningstillgangar 100 457 198 100 988 650
Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringarAvgifts-, hyres och andra kundfordringar 127 755 73 497
Avrakningskonto HSB Malmo 591 868 1 009 465
Ovriga fordringar Not 8 52 801 47 430
Forutbetalda kostnader   och upplupna intakter Not 9           127 141           183 231
899 565 1 313 622
Kassa och bank           132 620
Kassa och bank 132 620
Summa omsattningstillgangar 899 565 1 313 622
Summa tillgangar 101 356 763 102 434 892

 

Brf RTBBalansrakning 2013-12-31 2012-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital Not 10
Bundet eget kapitallnsatser 37 549 550 37 549 550
Upplatelseavgifter 3 284 150 3 284 150
Fond for yttre underhall           808 685         1 371 578
Fritt eget kapital 41 642 385 42 205 278
Balanserat resultat -5 997 410 -5 403 620
Arets resultat       -1 011 132       -1 156 684
-7 008 543 -6 560 304
Summa eget kapital 34 633 842 35 644 974
Skulder
Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 11       63 752 660       64 643 260
Kortfristiga skulder 63 752 660 64 643 260
Skulder till kreditinstitut Not 12 534 320 373 160
Leverant6rsskulder 1 124 440 676 060
Upplupna kostnader   och forutbetalda intakter Not 13         1 311 501        1 097 438
2 970 261 2 146 658
Summa skulder 66 722 921 66 789 918
Summa eget kapital och skulder 101 356 763 102 434 892
Poster inom linjen
Stallda sakerheter
Panter for fastighetslan 71 808 000 71 808 000
varav frigjorda
Ansvarsforbindelser Inga Inga

 

Brf RTB 

Redovisningsprinciper m.m. 

Arsredovisningen ar upprattad enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens (BFN) allmanna rad.

Byggnader

Avskrivning sker enligt en 100-arig progressiv plan som grundar sig pa anlaggningarnas anskaffningsvarde och forvantad nyttjandeperiod . Arets avskrivning uppgar till 0,51% av anskaffningsvardet. Byggnaden ar slutavskriven ar 2111 enligt nuvarande plan.

Ombyggnader

Avskrivning pa ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som stracker sig over 5-10 ar och som grundar sig pa anlaggningarnas anskaffningsvarde och forvantad nyttjandeperiod

inventarier

Avskrivning sker planenligt med 20% per ar beraknat pa inventariernas anskaffningsvarde.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta

Fond for yttre underhall

Reservering for framtida underhall av foreningens fastigheter baseras pa foreningens underhallsplan . Enligt ny tolkning av foreningens stadgar ar det styrelsen som ar behorigt organ for beslut om reservering till yttre fond enligt foreningens underhallsplan . Detta innebar att arets omforing mellan fritt och bundet eget kapital innehaller reservering till och iansprakstagande av yttre fond enligt styrelsens beslut gallande 2013

lnkomstskatt

Foreningen har tidigare beskattats for kapitalintakter. Hogsta forvaltningsdomstolens beslut 2010-12-29 innebar att bostadsrattsforeningar inte beskattas for kapitalintakter som ar hanforliga till foreningens fastigheter

Övrigt

Ovriga tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om ej annat anges i not nedan.

Fran och med rakenskapsar som paborjas 2014 trader ny normgivning i kraft, vilken innebar att foreningen framtida ar kommer att uppratta arsredovisning enligt ett sa kallat K-regelverk. Forandringar kommer sannolikt att ske vad galler synen pa avskrivning , investeringar och underhall. Detta kan medfora att framtida resultat och jamforelsetal awiker fran denna arsredovisning och budget for 2014

Ovriga bokslutskommentarerArvoden, loner, andra ersattningar och sociala kostnader 2013-12-31 2012-12-31
FortroendevaldaStyrelsearvode 44 000 44 000
44 000 44 000
Gemensamma ersattningar
Sociala kostnader             19 018             17 353
19 018 17 353
Totalt 63 018 61 353
Loner och arvoden ingar i personalkostnader under not 2 Drift.

 

Brf RTB 2013-01-01 2012-01-01
Noter 2013-12-31 2012-12·31
Not 1 Nettoomsattning
Arsavgifter bostader 5 930 940 5 515 322
Hyresintakter 1 131 729 1 180 788
Ovriga intakter              209 534                11 931
7 272 203 6 708 041
Not 2 Drift
Personalkostnader 63 018 61 353
Fastighetssktitsel och lokalvard 452 829 442 368
El 323 834 371 029
Uppvarmning 1 090 371 940 790
Vatten 199 582 203 819
Sophamtning 175 653 190 880
Ovriga avgifter 142 931 149 648
Ftirvaltningsarvoden 112 575 109 995
Ovriga driftskostnader              158 521              232 710
2 719 313 2 702 591
Not 3 Lopande underhall
Ltipande underhall 68 988 3 625
Material i ltipande underhall 33 074 26 069
Ltipande underhall av bostader 6 250 1 641
Ltipande underhall av gemensamma utrymmen 0 3 281
Ltipande underhall tvattutrustning 95 568 850
Ltipande underhall Va/sanitet 127 006 54 221
Ltipande underhall varme 54 391 0
Ltipande underhall ventilation 61 082 17 229
Ltipande underhall tele/tv/porttelefon 47 964 60 103
Ltipande underhall hissar 106 159 73 709
Ltipande underhall huskropp utvandigt 6 258 0
Skadegorelse 7 144 0
Ftirsakringsskador                31 136              278 396
645 019 519 123
Not 4 Periodiskt underhall
Periodiskt underhall 271 335 229 482
Periodiskt underhall gemensamma utrymmen 0 2 311
Periodiskt underhall tvattutrustning 229 263 217 538
Periodiskt underhall installationer 0 33 938
Periodiskt underhall va/sanitet 414 275 42 250
Periodiskt underhall varme 91 059 69 250
Periodiskt underhall ventilation 19 375 46 884
Periodiskt underhall el 4 838 0
Periodiskt underhall tele/tv/porttelefon 29 750 0
1 059 894 641 651
Not 5 Tomtrattsavgald
Tomtrattsavgald 214 726 214 726
Nasta regleringsdatum 2016-01 -01
Not 6 Avskrivningar
Byggnader och ombyggnader              531 452              525 000
531 452 525 000

 

Brf RTBNoter 2013-12-31 2012-12-31
Not 7 Byggnader och Mark
lngaende anskaffningsvarde byggnader       104 726 875       104 726 875
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 104 726 875 104 726 875
lngaende ackumulerade avskrivningar byggnader -3 738 225 -3 213 225
Arets avskrivningar            -531 452             -525 000
Utgaende avskrivningar -4 269 677 -3 738 225
Bokfort varde Byggnader 100 457 198 100 988 650

 

Bokfort varde Byggnader och MarkTaxeringsvarde for: 100 457 198 100 988 650
Byggnad – bostader 50 000 000 47 000 000
Byggnad – lokaler 628 000              844 000
50 628 000 47 844 000
Mark – bostader 15 400 000 10 200 000
Mark – lokaler 151 000 160 000
15 551 000 10 360 000
Taxeringsvarde totalt 66 179 000 58 204 000

 

Brf RTBNoter 2013-12-31 2012-12-31
Not s Ovrlga kortfristlga fordrlngar
Skattefordringar 45 945 27 985
Skattekonto                   6 856                19 445
52 801 47 430
Not 9 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Ovriga ftirutbetalda kostnader och upplupna intakter              127 141               183 231
127 141 183 231
Not 10 Forandring av eget kapital
Uppl. Underhalls- Balanserat res.
lnsatser avgi fter fond /D fsp.fond Arets resultat
Belopp vid arets ingang                37 549 550 3 284 150 1 371 578 -5 403 620 -1 156 684
Resultatdisponering under aret -1 156 684 1 156 684
lansprakstagande 2013 av yttre fond -1 059 894 1 059 894
Avsattning ar 2013 yttre fond 497 000 -497 000
Arets resultat -1 011 132
Belopp vid arets slut                     37 549 550 3 284 150 808 685 -5 997 410 -1 011 132
Not 11 Langfristiga skulder till kreditlnstitut
Nasta ars
Laneinstitut                  Lanenummer Ranta Konv.datum Belopp amortering
SSAB                           16799793 4,97% 2017-08-14 10 028 750 106 000
SBAB                           16799637 4,81% 2014-11-05 10 360 000 0
SSAB                           16799874 4,46% 2018-11-09 20 402 000 106 000
Skandinav isk Fastigl 5709 2,00% 2055-12-31 2 762 980 322 320
SSAB                          21579254 4,56% 2015-08-14 10 373 250 0
SSAB                          21715328 5,15% 2015-11-05 10 360 000 0
64 286 980 534 320
Langfristiga skulder exklusive kortfristig del 63 752 660
Om fem ar beraknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppga till 61 615 380

 

Brf RTBNoter 2013-12-31 2012-12-31
Not 12 Kortfristiga skulder   till kreditinstitut
Kortfristig del av langfristig skuld (nasta ars beraknade amorteringar) 534 320 373 160
Not 13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Upplupna rantekostnader 212 758 160 086
Ovriga upplupna kostnader 690 071 580 570
Forutbetalda hyror och avgifter 408 672 356 782
1 311 501 1 097 438

 

 

Lennart Ohrstrom Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Building a better working world

Revisionsberattelse

Till foreningsstamman i Brf RTB, org.nr 769607-5709

Rapport om arsredovisningen

Vi har reviderat arsredovisningen for Brf RTB for ar 2013

Styrelsens ansvar for arsredovlsninqen

Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa tel

Revisorns ansvar

Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna risk­ bedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta for hur foreningen upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamals­ enligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i arsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for var a uttalanden

Uttalanden

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fortsättningar

Utöver var revision av arsredovisningen har vi aven reviderat forslaget till   dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Brf RTB for ar 2013.

Styrelsens ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattslagen.

Revisorns ansvar

Vart ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av var revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostadsratts­ lagen.

Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover var revision av arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har aven granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strict med bostadsrattslagen, arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar resultatet enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Lennart Ohrstrom Auktoriserad revisor

13

A member firm of Ernst & Young Global Limited

 

ORDLISTA

Förvaltningsberättelse

Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information som lämnas i årsredovisningens övriga delar, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen talar bl a om vilka som haft uppdrag i föreningen, väsentliga händelser som har inträffat under det gångna räkenskapsåret och efter dess slut, förväntad framtida utveckling samt förslag till disposition av vinst eller förlust. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter som i siffror visar verksamheten.

Resultaträkning

Visar i sammandrag räkenskapsårets samtliga intäkter och kostnader. I resultaträkningen kan man utläsa vilken typ av intäkter och kostnader som förekommit under räkenskapsåret. Genom att intäkter och kostnader summeras visar resultaträkningen hur verksamheten har förändrat kapitalet, vilket kommer fram i posten ”årets resultat”.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst, dvs. inkomst med hänsyn till den tidsperiod under vilken inkomsten har upparbetats eller blivit intjänad.

Kostnader

Värdet av de resurser som förbrukats, till skillnad från en utgift som avser anskaffning av resurser. Kostnad brukar definieras som en periodiserad utgift.

Årets resultat

Den sista raden i resultaträkningen som visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. Motsvarande uppgift finns i balansräkningen i noten till rubriken ”Eget kapital”.

Balansräkning

Visar föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, uttryckt i samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital.

Tillgång

En tillgång är en resurs i form av byggnader, mark, aktier, likvida medel (kontanter) och dylikt som kontrolleras (ägs) av föreningen vid räkenskapsårets utgång till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden.

Fordringar

Fordringar delas upp på kortfristiga och långfristiga. Kortfristiga fordringar är fordringar som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga fordringar, utgör således fordringar som förfaller efter mer än ett år.

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt

Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Sådana utgifter bokförs som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år. Intäkt som avser räntor

m.m. som härrör till räkenskapsåret men ännu ej bokförts. Exempel är intäktsräntor som ofta betalas ut vid årsskifte och då utgör en upplupen intäkt i balansräkningen för föreningar med brutet räkenskapsår.

Anläggningstillgång

Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Således är det avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för klassificeringen av tillgången. Med stadigvarande avses, vad gäller maskiner, inventarier m.m., att tillgångens ekonomiska livslängd uppgår till lägst tre år. De viktigaste anläggningstillgångarna är föreningens byggnader och mark.

Omsättningstillgång

Med omsättningstillgång avses tillgång som inte är anläggningstillgång, dvs. inte är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avräkningskonto HSB Malmö

Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel.

Eget kapital

Är skillnaden mellan tillgångar och skulder. Om föreningens skulder är större än tillgångarna innebär det att eget kapital är negativt.

 

Avsättning

Som avsättning upptas förpliktelser som är ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Detta till skillnad från poster som redovisas som skulder, som i princip är säkra med avseende på såväl belopp som tidpunkt för infriande.

Fond för yttre underhåll

Enligt normalstadgarna skall avsättning ske enligt antagen underhållsplan. Saknas underhållsplan skall avsättning ske med 0,3% av byggkostnaden för föreningens hus.

Fond för inre underhåll

Det framgår av stadgarna om fond för inre underhåll skall bildas. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavande. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet redovisas minst en gång om året till varje bostadsrättshavare.

Skuld

En skuld är en befintlig förpliktelse som förväntas föranleda ett utflöde av resurser. Förpliktelsen har sin grund i redan inträffade händelser. Skulder är i princip säkra till sitt belopp och tidpunkten för infriande, till skillnad från poster som redovisas som avsättningar. Skulder delas upp på kortfristiga och långfristiga.

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller inom ett år. Motsatsen, långfristiga skulder, utgör således skulder som förfaller efter mer än ett år.

Upplupen kostnad och förutbetald intäkt

Kostnad för t ex varor och tjänster som avser redovisningsperioden men där faktura ännu inte erhållits. Ett annat exempel är skuld till personalen för inarbetad semester. Sådana kostnader bokförs som upplupna kostnader i balansräkningen. Förutbetald intäkt är fakturering eller inbetalning som bokförts under året men som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats. Beloppet bokförs som skuld i bokslutet för att intäktsföras kommande år.

Ställda säkerheter

Avser här de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.

Ansvarsförbindelser

Förpliktelser – som t ex borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande (föreningsavgäld) – som inte redovisas som skuld eller avsättning men som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Det kan också vara möjliga förpliktelser, dvs. det är osäkert om det förekommer en förpliktelse eller ej.

Föreningsavgäld

För att tillgodose nödvändig kapitalbildning inom HSB-föreningen skall bostadsrättsföreningen erlägga avgäld enligt avtal. Avgälden utgår med sammanlagt 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser.

Balansomslutning

Är summan på vardera sidan av en balansräkning. Tillgångs- och skuldsidans summor är lika stora.

Noter

Innehåller upplysningar som är relevant för förståelsen av balans- och resultaträkningen. Noterna innehåller uppgifter om taxeringsvärden, anläggningstillgångar, förändring av eget kapital, medelantal anställda m m

Räkenskapsår

Är den period som en årsredovisning omfattar och utgörs normalt av 12 månader. Om räkenskapsåret inte motsvarar kalenderåret, föreligger ett s.k. brutet räkenskapsår.

Periodisering

Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen utförts (intäkt). Syfte med periodiseringen är att beräkna ett ekonomiskt resultat för redovisningsperioden.

Kassaflödesanalys

Innehåller upplysningar om föreningens in-och utbetalningar under en bokslutsperiod. Betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Uppdelningen av kassaflödet i kategorier skall ger information för bedömning av respektive in och utbetalningar och därmed likviditetssituation för föreningen.